Fii Strategia

Työnantaja – haluaisitko saada konkreettista tietoa siitä, kuinka työntekijäsi voivat?

Hyvinvointistrategia selvittää kattavasti työhyvinvoinnin nykytilaa sekä yksilön että koko työyhteisön näkökulmasta. Pureudumme työyhteisönne toimintakulttuuriin ja työarkeen, joka luo pohjan hyvinvoinnille.

Mittaukset, kartoitukset ja erilaiset selvitykset ovat pohja hyvinvoinnin kehittämiselle, mutta varsinainen työ alkaa vasta, kun tulokset on saatu.

Mitkä tavoitteet ovat merkityksellisiä hyvinvoivalle työyhteisölle? Entä mitä toimia tavoitteiden saavuttaminen vaatii?

Hyvinvointistrategia ei ainoastaan nosta esiin epäkohtia, vaan tarjoaa myös konkreettisia ratkaisuja niiden korjaamiseksi. Saatte hyvinvointivalmentajan tuen tulosten tulkintaan sekä jatkotoimenpiteiden suunnitteluun. 

Fii Strategia koostuu kolmesta osiosta:

  • Työnantajan/yrityksen johdon haastattelu
  • Koko työyhteisölle toteutettava työhyvinvointikysely
  • 5-10 työntekijän haastattelut, joko yksilö- tai ryhmähaastatteluina.
    Haastatteluiden tarkoituksena saada mahdollisimman kattava otanta esimerkiksi eri tiimeistä yrityksen sisällä.

 

Kartoituksen tuloksena saatte pdf-koonnin, jossa on yhteenveto kyselyn ja haastatteluiden tuloksista. Lisäksi laadimme toimenpide-ehdotuksen työhyvinvoinnin kehittämiseksi em. tulosten perusteella. Toimenpide-ehdotuksessa keskitytään kartoituksessa esille nousseisiin teemoihin ja kehityskohteisiin.

Hinta 750€ (+alv. 24%)

Kysy lisää: tanja@fiiwellbeing.com / p. 050-561 6915

Työntekijöiden ääni kuuluviin
– vaikuttavia toimia työhyvinvoinnin tueksi

Vain työntekijälle itselleen merkityksellisillä tukitoimilla  voi olla vaikutusta työhyvinvointiin ja parempaan jaksamiseen arjessa. Varmista siis, että kohdentamasi toimet ovat sellaisia, mitkä palvelevat työyhteisön tarpeita.

Kysely luomassa kokonaiskuvaa – haastattelut viilaamaan yksityiskohtia

Työnantajan haastattelu

Sisältö:
Haastattelussa käymme läpi yrityksenne tämänhetkisiä työhyvinvoinnin toimenpiteitä, työympäristöä, ergonomiaa, työkulttuuria sekä erilaisia työhyvinvoinnin ympärillä keskustelussa esille nousevia aiheita. Haastattelun yhteydessä mahdollisuuksien mukaan työhyvinvointivalmentaja kiertää teidän yrityksenne toimipisteessä saadakseen laajemman kokonaiskuvan esimerkiksi ergonomiaratkaisujen mahdollisuuksista työpaikallanne.

Työhyvinvointikysely

Sisältö:
Kyselyssä käydään laajasti läpi työhyvinvoinnin eri osa-alueita erityisesti fyysisen hyvinvoinnin ja jaksamisen näkökulmasta. Kyselyssä on huomioitu sekä yksilön että yhteisön näkökulmat.

Työntekijöiden haastattelu

Sisältö:
Haastattelussa pureudutaan aiheisiin, jotka ovat nousseet suurimpina teemoina työhyvinvointikyselyn pohjalta. Näin hyvinvointivalmentaja saa laajemman ja kattavamman kuvan yrityksenne työhyvinvoinnin kokonaistilanteesta.

Hinta 750€ (+alv. 24%)

HYVINVOINTIVALMENTAJAT APUNASI
– KYSY LISÄÄ TAI TILAA KARTOITUS

Tanja Ihalainen
tanja@fiiwellbeing.com
050-561 6915

Ronja Mattila
ronja@fiiwellbeing.com
040-5841714